Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kubki24.com

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego kubki24.com jest firma BAJER
93-208 Łódź ul. Dąbrowskiego 113/60 NIP. 725 186 88 05 REGON
363948315

2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i
zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu
internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco
zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie
zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one
realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą
zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź
estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie
przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik
przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony
ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub
estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania
ze sklepu.

II. Zamówienia

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane
są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na produkty personalizowane.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty
oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu
roboczym.

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail
automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze
szczegółami zamówienia.

4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych
towarów ze sklepem internetowym.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji
zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w
formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co
do ich prawdziwości.

6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

• w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania
zamówienia


• w przypadku zamówień płatnych serwisem Dotpay np. VISA,
MasterCard, Maestro, PayPal lub ePrzelew (mTransfer, MultiTransfer,
Nordea Inteligo, Raiffeisen, InvestBank i inne) - po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie firmy.


• w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu
należności na konto firmy BAJER.

8. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument
sprzedaży.

III. Dostarczenie przesyłki

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy
kurierskiej. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji
zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do
chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję
płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie
wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

2. Jeśli wybrałeś opcję płatności przy odbiorze, zamówienia dokonane do
godziny 13:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar
znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest
nadawana w następnym dniu roboczym.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

4. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

5. Czas dostawy towaru w dni robocze: 24h od chwili wysyłki.

IV. Towary personalizowane

1. W przypadku towarów personalizowanych, tj. towarów, których
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana wg specyfikacji klienta lub służących zaspakajaniu
jego zindywidualizowanych potrzeb - czyli takich, których Klienci sklepu
internetowego są autorami lub wykonanych według wskazówek
Klientów lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez
Klientów - to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.

2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie
mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także
również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających
prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz
uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami
współżycia społecznego.

3. Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu
realizacji zamówienia oświadcza, że: a) jest do tego uprawniony; b)
materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, praw osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie
obowiązujących lub z zawartych przez Klienta umów, w tym praw na
dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób
trzecich (w tym prawa do wizerunku); c) w przypadku wystąpienia
przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedawcy z
roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami
przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient
zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności,
w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych
postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po
stronie Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się
pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca; d)
przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez
Sprzedawcę z materiału w celu realizacji zamówienia, w celach
archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami, w tym w szczególności na utrzymywanie go w
zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.

4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to wszelkich indywidualnych
zamówień).

5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot
świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie,
najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy,
zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę
pieniężną.

V.Reklamacje i zwroty

1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu
od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego. Prawo
odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów
określonych w pkt 18. poniżej.

2. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,
jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego
upływem.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania
produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania,
zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.

4. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego
zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego
płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar
w wartości nominalnej oraz b) koszty przesyłki/dostawy towaru w
wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego
przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim
wypadku nie musi zwracać różnicy.

5. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod
pojęciem "używany" nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia
jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

6. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 5.
w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez
klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.

7. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może
nastąpić z następujących powodów:

• wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w
momencie zakupu)

• wady powstałej w wyniku dostawy

• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował
sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

• została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

9. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o
wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.

10. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada
jest nieistotna.

11. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób
wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z
odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po
otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do
odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego
kopię.

13. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i
powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

14. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i
opis reklamacji.

15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca
naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli
wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w
ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia
reklamacji;

16. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy BAJER nie będąprzyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej
wyrażonej w złotych polskich.

18. Zwrotom nie podlegają:

• produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów
higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w
zapieczętowanym opakowaniu

• produkty personalizowane

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
Nr 2014.827).

2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień
dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta
przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww.
ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na
stronie http://www.kubki24.com Zamówienia złożone przed datą
wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie
dotychczasowych zasad.

6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
poprzez formularz kontaktowy, e-mailowo kubeczki24@gmail.com
lub telefonicznie: 733 66 00 88